Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 00:00
Μέλη ΕΦΙΕ, Εγγραφή μελών

Τα μέλη της ΕΦΙΕ μπορεί να είναι Τακτικά, Ομότιμα, Επίτιμα και Junior ("Junior μέλη", δεν προβλέπονται στο καταστατικό, αλλά ουσιαστικά εγγράφονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη, όπως προβλέπεται. Δείτε διευκρίνιση στο τέλος).

Δικαίωμα ψήφου, έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της Ένωσης. Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της Ένωσης.

Η ΕΦΙΕ διατηρεί μητρώο με όλα τα μέλη της, στο οποίο καταχωρούνται η διεύθυνση αλληλογραφίας, στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το έτος εγγραφής ή τυχόν διαγραφής, η ταμειακή κατάσταση, η επαγγελματική απασχόληση και η εξειδίκευση, καθώς επίσης τα μόρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ – ΜΗΦΙΕ) του κάθε μέλους.

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού Ιατρικής η/και  άδειας άσκησης επαγγέλματος  Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (Ν.4486/2017,ΦΕΚ Α'115), μετά από αίτηση στο ΔΣ, την οποία συνυπογράφουν δύο τακτικά μέλη, με την έννοια ότι προτείνουν τη εγγραφή του.

Στην αίτηση, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό, ότι θα υπακούει στις αποφάσεις των Γ.Σ. και ότι κατέχει τα προσόντα που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 4 του καταστατικού.

Επιπλέον, στην αίτηση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης, ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email, τηλέφωνο), την επαγγελματική του απασχόληση και τους τομείς εξειδίκευσής του. Επίσης, αποστέλλει στην ΕΦΙΕ την/τις άδεια/ες άσκησης επαγγέλματος που διαθέτει.

Μετά την αποδοχή από το ΔΣ της ΕΦΙΕ της αίτησής του, παραπέμπεται στον Ταμία της ένωσης για την πληρωμή της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.

Μετά από απόφαση του ΔΣ το 2010, το ποσό της εγγραφής ανέρχεται στα 6 Ευρώ και η ετήσια συνδρομή στα 15 Ευρώ. Επιπλέον, οι συνάδελφοι που οφείλουν συνδρομές περισσότερες των δύο ετών, μπορούν να επανεγγραφούν πληρώνοντας μόνον 36 Ευρώ.

Για τα Junior members, το ποσό της ετήσιας εγγραφής έχει καθοριστεί στα 5 Ευρώ.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται στον λογαριασμό που τηρεί η ΕΦΙΕ στην τράπεζα Eurobank. Περισσότερες λεπτομέρειες αποστέλλονται μετά την αποδοχή της αίτησης μέλους από τον Γραμματέα και τον Ταμία της Ένωσης.

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση:

  1. Να εκπληρούν χωρίς αμέλεια τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
  2. Να συμμορφώνονται προς το νόμο και το καταστατικό, να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και να σέβονται απολύτως τους κανόνες επιστημονικής και επαγγελματικής δεοντολογίας που έχει εγκρίνει η Γ.Σ ή περιέχονται με οποιοδήποτε τρόπο στο καταστατικό.
  3. Να προσέρχονται στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., αλλά και όταν καλούνται από το Δ.Σ.

Τα μέλη διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Δ.Σ.

Τα μέλη της δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σύλλογο οποτεδήποτε, με έγγραφη δήλωσή τους, στην οποία επισυνάπτεται η εξοφλητική απόδειξη καταβολής των συνδρομών ολόκληρου του λογιστικού έτους.

Junior μέλη είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ιατρικής Φυσικής. "Junior μέλη", δεν προβλέπονται στο καταστατικό, αλλά ουσιαστικά εγγράφονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη, όπως προβλέπεται.

Για εγγραφή ως Junior μέλος, χρειάζεται να μας στείλετε, εκτός της αίτησης, βεβαίωση εγγραφής σε ΜΠΣ Ιατρικής Φυσικής ή απόφαση έναρξης πρακτικής στο Νοσοκομείο.

ΤΡΑΠΕΖΑ : ΕUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0254.96.0101369050
IBAN : GR2302602540000960101369050
Όνομα Δικαιούχου : ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επισυνάπτονται αιτήσεις εγγραφής.