Ελληνική Νομοθεσία


Κατηγορίες Άρθρων Νομοθεσίας

Άρθρα Νομοθεσίας

ΤίτλοςΑρχείο
Κανονισμός Ακτινοπροστασίας 2001
'Εγκρίση Κανονισμού Ακτινοπροστασίας
Διαδικασία Αναγνώρισης Ιαματικών Φυσικών Πόρων
Εγκύκλιος ΕΕΑΕ για τα επίπεδα αποδέσμευσης υλικών που εμπεριέχουν φυσική ραδιενέργεια 2006
Ιαματική Θεραπεία, Ιαματικός Τουρισμός, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας 2011
Κριτήρια Εξουσιοδότησης Εργαστηρίων για Μετρήσεις Ραδιολογικού χαρακτηρισμού Ιαματικών Φυσικών Πόρων 2012
Προϋποθέσεις Λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας 2009
Διαδικασίες Αποδέσμευσης-Παραλαβής Ραδιορυπασμένων αντικειμένων και Ραδιενεργών Αποβλήτων Ιατρικών Εφαρμογών 2014
Διαχείριση και Διάθεση Ραδιενεργών Καταλοίπων 2015
Εγκύκλιος ΕΕΑΕ για την αποδέσμευση εκκριμάτων ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπευτικές εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής 2006
Επιτήρηση-Έλεγχος Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων και Αναλωμένου Πυρηνικού Καυσίμου 2010
Πρωτόκολλα Ελέγχου Ακτινοθεραπευτικών Τμημάτων 2010
ΔΕΑ (ακτινογραφικά, CT, επεμβατική καρδιολογία, οδοντιατρικά) 2014
ΔΕΑ μαστογραφίας και ΚΕΔ διαγνωστικών εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής 2007
Εγκύκλιος ΕΕΑΕ για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων 2006
Εγκύκλιος ΕΕΑΕ για τη χρήση συστημάτων μαστογραφίας νέας τεχνολογίας με λυχνία ανόδου W ή-και Rh 2009
Πρόσθετες Απαιτήσεις για την Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κινητών Συστημάτων Ακτινογράγησης 2015
Χρήση συστημάτων Μαστογραφίας που φέρει Άνοδο από W ή-και Rh 2015
Αστική Ευθύνη στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας 2009
Βασικές αρχές Πυρηνικής Ασφάλειας-Ρυθμιστικός Έλεγχος Πυρηνικών Αντιδραστήρων 2012
Διαδικασία Κατάρτισης, Εξέτασης και χορήγησης Πιστοποιητικού Συμβουλων Μεταφοράς Επικινδυνων Εμπορευμάτων 2007
Διαχείριση Αναλωθέντων καυσίμων και Ραδιενεργών Αποβλήτων 2013
Εθνικό Πλαίσιο για την Πυρηνική Ασφάλεια Πυρηνικών Εγκαταστάσεων 2012
Έλεγχος Κλειστών Πηγών Υψηλής Ραδιενέργειας και Έκθετων Πηγών 2006
Επιτήρηση-Έλεγχος Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων και Αναλωμένου Πυρηνικού Καυσίμου 2010
Κύρωση Τροποποίησης για την Φυσική Προστασία Πυρηνικού Υλικού 2011
Πιστοποίηση Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 2011
Άδειες Σκοπιμότητας και Λειτουργίας Μηχανημάτων Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Μεταφορές, Δημόσια Έργα 2012
Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ.α. διατάξεις 2006
Ρυθμίσεις για θέματα Μεταφορών και άλλες διατάξεις 2008
Ταχυδρομική Αγορά, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, κα 2012
Κόστος Παραβόλου προς ΕΕΑΕ για έλεγχο τήρησης ορίων έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία 2007
Μετρα Προφύλαξης Κοινού από Διατάξεις Εκπομπής HM Πεδίων χαμηλών Συχνοτήτων 2002
2014 Κανονισμός Λειτουργίας Παρατηρητηρίου ΗλεκτροΜαγνητικών Πεδίων
2013 Οργάνωση, Λειτουργία Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
Εγκύκλιος ΕΕΑΕ για τον καθορισμό ορίων σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών 2006
Τέλος Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κεραίας 2012
Τρόπος Διενέργειας Μετρήσεων Επιπέδων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Σταθμών Κεραιών 2008
Απόφαση ΕΕΑΕ για την χορήγηση επάρκειας στην ακτινοπροστασία σε μη ιατρούς Ορθή Επανάληψη 2009
Διευκρινίσεις αναφορικά με την εκπαίδευση για τους κατέχοντες και μη τίτλους σπουδων σχετικούς με δραστηριότητες που σχετίζονται με ιοντίζουσες 2009
Διευκρινίσεις για την χορήγηση επάρκειας στην ακτινοπροστασία σε μη ιατρούς 2009
Διευκρινίσεις για τους μη κατεχοντες τίτλους σπουδών σχετικούς με ιοντίζουσες 2010
Επάρκεια γνώσεων Ακτινοπροστασίας σε μη ιατρούς 2011
Επάρκεια στην Ακτινοπροστασία ΤΕΙ-ΙΕΚ 2013
ΕΕΑΕ ως Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρώπης 2012
Τιμές Χρέωσης παρεχομένων Υπηρεσιών ΕΕΑΕ προς τρίτους 2012
Έρευνα, Τεχνολογική ανάπτυξη, Καινοτομία 2014
Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας 2008
Καθορισμός Προσόντων επαγγελματικής απασχόλησης Φυσικών Νοσοκομείων 2008
Συγκρότηση 9μελούς Επιτροπής Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών 2013
Άδειες Σκοπιμότητας και Λειτουργίας Μηχανημάτων Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Κριτήρια-Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Σκοπιμότητας Μηχανημάτων Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας για Ιατρικές Εφαρμογές 2008
Κριτήρια-Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Σκοπιμότητας Μηχανημάτων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών Ιατρικών Εφαρμογών 2008
ΔΕΑ μαστογραφίας και ΚΕΔ διαγνωστικών εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής 2007
Διαδικασία Κατάρτισης, Εξέτασης και χορήγησης Πιστοποιητικού Συμβούλων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 2007
ΦΕΚ για απαιτήσεις και όρους Εργαστηρίων Μαγνητικής Τομογραφίας
Προθεσμία για την Προσαρμογή Λειτουργίας Μαγνητικών Τομογράφων
Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκ/κών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων
ΦΕΚ - Περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού όσον αφορά τις ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
Τριετής ειδίκευση/απασχόλησης ακτινοφυσικών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών
Διαχείριση Αναλωθέντων καυσίμων και Ραδιενεργών Αποβλήτων 2017, τροποποίηση του π.δ. 122/2013
Ενημέρωση για την πρακτική άσκηση Φυσικών νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών Ιατρικής
Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
ΦΕΚ Λειτουργίας Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας 2018
ΦΕΚ για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών
ΦΕΚ, Τεύχος Α’ 95/01.06.2018 για δημιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων επικουρικού προσωπικού στις Δ.Υ.ΠΕ, Ε.Ο.Π.Υ.Υ καθώς και σε άλλους φορείς του δημοσίου
Tροποποίηση ΦΕΚ για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών
ΦΕΚ για ΚΥΑ Ακτινοπροστασίας
ΦΕΚ με αποφάσεις ΕΕΑΕ (21/6/2019) New
Καθορισμός των τιμών χρέωσης των υπηρεσιών ΕΕΑΕ 2019
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.48212 Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών
Οδηγία 2013/59/EURATOM του Συμβουλίου EL
Οδηγία 2013/59/EURATOM του Συμβουλίου EN