Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 22:30

ΥΑ για πληθυσμιακά

Αγαπητοί συνάδελφοι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1δ/ΓΠοικ221014/14.3.2018 (ΦΕΚ 950/Β/2018) Απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β/2010
«Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών»,
όπως έχει τροποποιηθεί με τις ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β/ 1336/2012), ΓΠ/οικ92211/4.10.2013, (ΦΕΚ Β/2494/2013) Υπουργικές Αποφάσεις και τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4310/2014».

Με εκτίμηση

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 1194 φορές