Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 17:04

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς

Αγαπητές/οι

Επισυνάπτεται το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022 (ΦΕΚ 232/Α/17-12-2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)».

Άρθρο 2 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Άρθρο 3 Κλάδοι, ειδικότητες και προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Άρθρο 12 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και επίπεδο αυτής - Επαγγελματική ταυτότητα μέλους

Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ - ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ακτινοφυσικής

ή

πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Ιατρική Ακτινοφυσική ή στην Ιατρική Φυσική (Φυσική Ακτινοβολιών ή Εφαρμοσμένη Φυσική στην Ιατρική).

β) Η απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική αρχή.

Με εκτίμηση,

Το ΔΣ της ΕΦΙΕ

Αναγνώσεις 81 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 17:06