Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018 22:31

1 Θέση Εργασίας για το Έργο «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση νέου Τρισδιάστατου Αλγόριθμου Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας PET»

Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου με αντικείμενο ενασχόλησης:

  1. Μετατροπή ενός αναλυτικού αλγόριθμου ανακατασκευή ιατρικής εικόνας PET σε κώδικα Matlab και C++,
  2. Αξιολόγηση του αλγόριθμου σε σύγκριση με άλλους αλγόριθμους

στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση νέου Τρισδιάστατου Αλγόριθμου Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας PET» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον ερευνητή κ. Γ. Καστή.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1η Οκτωβρίου 2018

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
  • Εμπειρία προγραμματισμού σε Matlab και C++.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Εμπειρία με τις εφαρμογές GATE και STIR (Software for Tomographic Image Reconstruction).
  • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά καθημερινά από 09-07-2018 έως και 24-07-2018 (09.30 π.μ.-13.00 μ.μ.), είτε να την αποστείλουν ταχυδρομικά ή με courier

(09-07-2018 έως και 24-07-2018 έως και 12.00 μ.μ.), σε φάκελο με την ένδειξη: «Ανακατασκευή Εικόνας PET», στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Ερευνών Θεωρητικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Σωρανού Εφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα Αττικής.

Υπ’ όψιν κ. Γ. Καστή

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6597159.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2018 έως και 24-07-2018,

(καθημερινά 09.30π.μ.-13.00μ.μ.)

Αναγνώσεις 1041 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018 22:36