Δευτέρα, 06 Αυγούστου 2018 11:41

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΦΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«Για την πλήρωση μέχρι είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών,

ακαδημαϊκού έτους 2018-2019»

Τα Τμή­μα­τα Ια­τρι­κής και Φυ­σι­κής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών συ­ντο­νί­ζουν, ορ­γα­νώ­νουν και λει­τουρ­γούν κα­τά το α­καδημαϊκό έ­τος 2018-2019, Πρό­γραμ­μα Με­τα­πτυ­χια­κών Σπου­δών στην «Ια­τρι­κή Φυ­σι­κή – Ακτινοφυσική».

 1. Κατηγορίες πτυχιούχων

 Γί­νο­νται δε­κτοί για εγγραφή μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένης Φυσικής και Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Πολυτεχνικών Τμημάτων και ΑΤΕΙ, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στο πεδίο της Ακτινοτεχνολογίας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΔΠΜΣ, μόνο σε ΔΠΜΣ που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων / Σχολών με την προϋπόθεση ότι, θα προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από  την  ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

 1. Διάρκεια του Προγράμματος

 Η διάρκει­α του Προ­γρά­μμα­τος είναι τρία δι­δα­κτι­κά ε­ξά­μη­να, εκ των ο­ποί­ων, τα δύο πρώ­τα πε­ρι­λαμ­βά­νουν δι­δα­σκα­λί­α μα­θη­μά­των και ερ­γα­στη­ρια­κών α­σκήσεων και το τρίτο και τελευταίο, εκ­πό­νη­ση της μεταπτυχιακής δι­πλω­μα­τι­κής ερ­γα­σί­ας με αντικείμενο  Ια­τρικής Φυ­σι­κής - Ακτινοφυσικής.

 1. Γλώσσα διδασκαλίας

 Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι ηΑγγλική.

 1. Διδάσκοντες

 Διδάσκοντες του Προγράμματος Σπουδών είναι μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλων Ιδρυμάτων.

 1. Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών

 Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με αντικειμενικά κριτήρια, σε συνδυασμό με συνέντευξη, στην οποία θα συνεκτιμώνται οι γνώσεις στη Γενική Φυσική, η όλη προσωπικότητα και τα κίνητρα των υποψηφίων.

Προϋ­πό­θε­ση συμ­με­το­χής των φοιτητών στο Πρό­γραμ­μα εί­ναι η κα­λή γνώ­ση της  Αγ­γλι­κής Γλώσ­σας, η ο­ποί­α θα πι­στο­ποι­ηθεί με τίτλους σπουδών.

Η εν λόγω συνέντευξη θα διεξαχθεί:

τηνΤρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

στην Αίθουσα Συναντήσεων του Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 2οςόροφος, και ώρα: 10:00π.μ.

 1. Υποβολή δι­και­ο­λο­γη­τικών

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών)αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου:

    1. Αίτη­ση

(θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του τμήματος Ιατρικής:http://www.med.upatras.gr/gr/Pages/news/announces.aspx,

συνημμένη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

     2. Φω­το­αντίγραφο α­στυ­νο­μι­κής ταυ­τό­τη­τας.

     3. Αντίγραφο πτυ­χί­ου ή διπλώματος, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτό πι­στο­ποι­η­τι­κό α­να­λυ­τι­κής βαθ­μο­λο­γί­ας με βε­βαί­ω­ση ό­τι ο υ­πο­ψή­φιος έ­χει εκ­πλη­ρώ­σει ό­λες τις υ­πο­χρε­ώ­σεις για την α­πό­κτη­ση του πτυχίου.

     4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

     5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.

     6. Φω­το­αντίγραφο Αποδεικτικού γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2 κατ’ελάχιστο)

     7. Λοιπούς τίτλους και στοιχεία: (Συ­στα­τι­κές ε­πι­στο­λές, αντί­γρα­φα ερ­γα­σιών, κλπ.)

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική" θα πρέπει να κατατεθείκαιηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

 https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 1. Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών

 Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν από την

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 έως και τηνΔευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018,

από τις10:00π.μ. έως και τις 14:00μ.μ.,

στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

(Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών)

 • από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως
 • ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του,
 • ή ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά στο e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική" θα πρέπει να κατατεθείκαιηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

 • Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 14.9.18 έως 24.9.2018
 • Προγραμματιζόμενη έναρξη μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018
 1. Αξιολόγηση Υποψηφίων

 Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

 • Βαθμός πτυχίου/ διπλώματος.
 • Διάρκεια σπουδών του υποψηφίου ως προπτυχιακού φοιτητού.
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α
 • Επίδοση και συνάφεια προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α, όπου αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
 • Αξιολόγηση παρουσίας κατά την προσωπική συνέντευξη, στην οποία συνεκτιμώνται τα κίνητρα, η προσωπικότητα, καθώς και τυχούσα σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η ταυτότητα του υποψηφίου ελέγχεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο/πιστοποιητικό.

 1. Αναγνώριση και προοπτικές

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική».

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Πατρών,

α. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

ΤΗΛ: 2610/997654, 969113

β. Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,

ΤΗΛ.:2610/969106

FAX: 2610/996103         

Web site :

www.med.upatras.gr,

physics.med.upatras.gr

Πάτρα,

14 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Διευθυντής Σπουδών του ΔΠΜΣ

Καθηγητής, Γεώργιος Παναγιωτάκης

 

Αναγνώσεις 2096 φορές Τελευταία Τροποποίηση: Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018 15:08